Spring til indhold

Princip for håndtering af elevfravær

På Gislinge Skole arbejder vi med fokus på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling. Elevens mulighed for udvikling afhænger af et stabilt fremmøde, hvilket sikres gennem højt fokus på elevernes trivsel og tæt dialog mellem skole og hjem, hvor alle omkring eleven reagerer hurtigt på ændret adfærd.

Skolen fører dagligt protokol over elevernes fremmøde i MU Fravær.

Fravær ved sygdom

Skolen orienteres ved første fraværsdag via MU fravær. Er eleven fraværende i mere end fem sammenhængende dage grundet sygdom, orienterer hjemmet klasselæreren vedr. forventet tilbagevenden. Har klasselæreren ikke hørt fra hjemmet, tager klasselæreren kontakt til hjemmet.

Fravær over 10 dage inden for skoleåret

Klasseteamet vender elevens fravær med skolelederen, og der laves aftale om det videre forløb. Ved behov indkaldes til møde mellem skole og hjem med deltagelse af skoleleder. På mødet udarbejdes handleplan for nedbringelse af fraværet.

For sent fremmøde eller eleven går før endt skoledag

Det tilstræbes, at eleverne så vidt mulig ikke møder senere eller skal gå før. Kan dette ikke undgås, giver forældrene skolen en begrundet orientering via MU Fravær.

Oplever skolen, at en elev kommer senere eller går tidligere uden forudgående besked fra forældrene, tager klasseteamet en samtale med eleven for at afdække årsagen, og hjemmet orienteres. Fortsætter fraværet, indkaldes til møde, hvor handleplan for nedbringelse af fraværet aftales.

Fritagelse fra undervisning

Der henstilles til, at ferier holdes på elevfridage. I situationer, hvor det ikke er muligt, orienteres klasseteamet. Ved fritagelse for undervisning i mere end 2 dage behandler skolelederen ansøgningen om ekstraordinær frihed i MU Fravær.

Skolelederens tilladelse til fritagelse for undervisning sker under hensyntagen til elevens øvrige fravær og elevens mulighed for at følge op på de ting, der arbejdes med i klassen under elevens fravær.

Ved fritagelse for undervisning, påhviler ansvaret for manglende undervisning til enhver tid forældrene. Eventuel kompenserende hjemmeundervisning tilrettelægges i samråd med klasseteamet og varetages af forældrene.

Indberetning af fravær

Hvis en elev har et ulovligt skolefravær i det aktuelle skoleår, der overstiger 10%, orienteres forældre og eventuel sagsbehandler herom. Hvis en elev har et ulovligt skolefravær indenfor et kvartal, der overstiger 15%, betegnes fraværet som opmærksomhedskrævende, og Holbæk Kommunes PPR inddrages.Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen