Spring til indhold

Princip for idræt og badning i forbindelse med idræt

Gislinge Skole ønsker, at idræt, motion og bevægelse skal bidrage til en varieret skoledag.

Gislinge Skole sørger for, at alle elever introduceres til et bredt udvalg af idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Idræt er eksamensfag, hvorfor det er vigtigt, at elever deltager i undervisningen.

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, og den understøtter eleverne i at få gode vaner i personlig hygiejne. Det er også værdifuldt, at eleverne understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.

Forventningen er, at forældrene:

  • Bakker op om skolens arbejde med idræt, motion og bevægelse.
  • Anerkender deres rolle og ansvar for, at deres børn deltager i undervisningen.
  • Sikrer at eleverne i de mindre klasser medbringer idrætstøj, håndklæde med videre, så eleven kan deltage i idræt og det obligatoriske bad efter idræt.

Forventningen er, at eleverne:

  • I de større klasser medbringer idrætstøj, håndklæde med videre, så eleven kan deltage i idræt og det obligatoriske bad efter idræt.
  • Deltager aktivt i og bidrager positivt til idræt, motion og bevægelse.
  • Går i bad efter idrætsundervisningen.

Skolen er ansvarlig for følgende:

  • Sikrer anstændige og hygiejniske badefaciliteter.
  • Sørger for tilsyn under badning.
  • Underviser i emnerne: Personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur. Kan eventuelt være et tværfagligt samarbejde og/eller et samarbejde med sundhedsplejersken.

Fritagelse fra idræt

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages fra idræt. Fritagelse fra idræt håndteres i henhold til ’Princip for fravær’.

Ved længere tids fravær kan skolen kræve en lægeattest. Ifølge almindelig kommunal praksis vil udgifterne til lægeattest blive betalt af skolen.

Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelsen ved at angive årsag og varighed.

Fritagelsen fra idræt betyder, at eleven, i den udstrækning den helbredsmæssige bevæggrund tillader det, skal være til stede i undervisningen, da der er tale om eksamensfag. Det vil sige, at eleven medbringer idrætstøj, hvorefter læreren finder øvelser og beskæftigelse, som er relevant og uden risiko i forhold til den helbredsmæssige årsag.

For at sikre, at eleven opnår et fagligt udbytte, kan eleven blandt andet fungere som observatør og inddrages i det omfang, det i øvrigt er muligt. For eksempel som medhjælper, dommer eller lignende.

Fodvorter

Elever med fodvorter kan deltage i idræt, hvis fodvorterne er under behandling.

Menstruation

Nogle piger kan i menstruationsperioden have brug for mere tid og højere grad af privatliv i forbindelse med bad efter idræt. I disse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at idrætslæreren laver aftaler med pigerne om, hvordan badet klares, så det ikke hæmmer pigernes generelle deltagelse i idræt, og bliver en begrænsende faktor.Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen