Længerevarende IT nedbrud Gislinge skole

Længerevarende IT nedbrud Gislinge Skole.

 LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan ved længerevarende IT-nedbrud (+ 24 timer)

Gældende for Gislinge skole og SFO

 

Situation

 

I tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud følger alle enheder indenfor LAER disse overordnede retningslinjer, tilpasses den enkelte enhed efter behov.

OBS: Der laves en lokal indsatsplan for de områder/enheder, hvor det er påkrævet at have en ’back-up plan’. Den lokale indsatsplan skal beskrive hvordan det sikres, at vigtige oplysninger kan tilgås i tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud.

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor kritiske systemer (såsom Aula, Tabulex/SFO Børn og personale, TEA, TRIO, Assemble/NemPlads) er utilgængelige i en længere periode, f.eks. pga. manglende forbindelse til internettet. Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive vigtige oplysninger, såsom elektronisk dokumentation, børnelister, kontakt oplysninger (fx på forældre), oplysninger om medicinering o.l.

Eksempler på oplysninger der skal være tilgængelige i tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud:

 • ’Ind- og udtjekning’/overblik over tilstedeværende antal børn, som den kommunale enhed er ansvarlig for - særligt vigtigt i tilfælde af akut opståede situationer (fx brand).
 • Kontakt oplysninger på forældre og nærmeste pårørende - hvordan kontaktes de f.eks. i akutte tilfælde?
 • Oplysninger om medicin/medicinering i de tilfælde, hvor der er aftaler om dette.

Metoder til sikring af adgang til vigtige data (forslag):

 • Fysiske udskrifter der gemmes bag ’dobbelt lås’ og opdateres med jævne mellemrum.
 • Brug af en ekstern harddisk, der automatisk laver back-up af relevante data.

 

Alarmering

 

 

Konstaterer medarbejderne et IT-nedbrud, tages der kontakt til skolelederen.

Skolelederen kontakter andre skoler/institutioner i kommunen for at få et overblik over omfanget af nedbruddet.

Er det et enkelt IT-system, der ikke fungerer, kontaktes den pågældende leverandør.

Skoleleder eller pædagogisk leder kontakter kommunens IT-afdeling telefonisk ved længerevarende IT-nedbrud; dels for at orientere om problemet, og for at finde ud af, hvor udbredt/alvorligt problemet er, og om det kan afhjælpes centralt fra.

Ved behov for akut, kritisk IT-hjælp og/eller orientering af kommunens IT-afdeling i tilfælde af nedbrud ringes på    72 36 43 77 eller der skrives til isikkerhed@holb.dk

IT-vagten/Vagttelefonen kan kontaktes ved nedbrud på kritiske IT-systemer udenfor normal arbejdstid på 72 36 12 34.

It-vagten/Vagttelefonen omfatter udelukkende kritisk IT f.eks. fejl eller nedbrud på:

 • fiberforbindelser
 • telefoniplatform
 • netværk
 • Office365 (generelt)

 

Opgaver

 

 

 • Forsøg at afdække årsager til og omfanget af problemet.
 • Prioriter ressourcerne så de kritiske funktioner kan varetages [Pasning af børn op til 3. klasse samt opretholdelse af sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer].
 • Børn/unge med særlige behov skal sikres – fx ift. vigtig medicin

 

Handling

 

 

 

Den enkelte enhed skal lave en lokal indsatsplan med beskrivelse af, hvilke oplysninger, der er vigtige at sikre adgang til i tilfælde af et IT-nedbrud, og hvordan dette lavpraktisk kan gøres.

Enhederne bør overveje følgende:

 • Hvordan tilgås /indhentes nødvendige oplysninger om børnene/de unge, når/hvis kritiske systemer er ’nede’? 
 • Overblik over børnene – hvordan?
 • Adgang til kontaktoplysninger og anden vigtig information om børn og forældre – hvordan?
 • Medicinhåndtering – hvordan sikres adgangen til disse oplysninger? 

 

Ledelse og organisation

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformation. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 • Skolelederen koordinerer indsatsen - evt. i samarbejde med kommunens IT-afdeling.
 • Skolelederen sørger for at holde medarbejderne orienteret.
 • I tilfælde af længerevarende IT-nedbrud der berører hele eller større dele af kommunen: Skolelederen informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, som vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.

 

Bemanding og udstyr

 

Skolelederen vurderer behovet for ekstra bemanding, - fx ved behov for udførelse af flere ’manuelle’ opgaver grundet manglende adgang til fagsystemer e.l.

Hvilket udstyr der skal anvendes til sikring af kritiske data besluttes lokalt og nedfældes i en lokal indsatsplan.

 

Kommunikation

 

 

Se afsnit om ’Alarmering’

Skolelederen:

 • Varetager informeringen af og formidlingen til medarbejdere og forældre.
 • Varetager efter behov information og kommunikation til/med systemleverandører, kommunens IT-afdeling og den centrale krisestab.

Ved nedbrud der berører hele/større dele af kommunen sørger den centrale krisestab for orientering af relevante samarbejdspartnere (at elektronisk information ikke kan sendes og modtages).

 

Kontakt oplysninger

 

 

Kontakt oplysninger på:

 • Skoleleder: Randi Hoffmann, ranh@holb.dk, 72 36 41 26
 • Administrationsleder: Ib Krogh, ibkro@holb.dk, 72 36 63 99
 • Kommunens IT-afdeling: 72 36 43 77/    isikkerhed@holb.dk. Udenfor alm. arbejdstid: 72 36 12 34.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:  72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Opbevaring af personfølsomme oplysninger i tilfælde af fysiske udskrifter mv., brug af harddisk, USB osv. [GDPR]

’ Dobbeltlås-princippet’. (fysiske dokumenter låses inde i et skab i et aflåst rum).

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er af Tina Teglers den 140923

 

Senest opdateret 28-06-2024