Vold og trusler mod medarbejdere på Gislinge skole

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere

Gældende for Gislinge skole og SFO

Situation

 

 

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

Definition på vold/overgreb:

·        Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling. 

 

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

·        Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.

 

·        Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning.

 

Alarmering

 

 

·        Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen (Gislinge Skole, Skolevej 4, 4532 Gislinge/bygning/etage).
 • Hvad der er sket.
 • Hvor mange, der har brug for hjælp.
 • Hvorfra du ringer.
 • Hvem du er.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Skolelederen alarmeres på tlf. 72 36 41 26. 
 • Skolelederen tager imod/guider/supporterer hjælpen (112).
 • Skolelederen tager stilling til, om den centrale krisestab skal aktiveres.

 

Opgaver

 

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået    over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder              behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte    såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden.
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen,      men ikke har overværet den.
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse.

 

Handlinger

 

Sådan gør du ved overfald og trusler:

 

 

 Straks:

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut  hjælp (ring 112).
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og          andre involverede.

SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket. 
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Skolelederen sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.

          Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp: 

          Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk

 • Skolelederen tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Skolelederen eller pædagogisk leder informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.  
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af Skolelederen, og skolen/institutionen beslutter, hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Skolelederen beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

 

Opfølgning:

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Skolelederen følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Skolelederen vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

 

 

Ledelse og organisation

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Skolelederen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Skolelederen har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Bemanding og udstyr

 

I akutte tilfælde:

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil tlf. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve, benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om, hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

 

Kommunikation

 

 

 • Skolelederen kontakter TRIO/AMR.
 • Skolelederen informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard)
 • Chef for Læring & Trivsel, Karina Møller, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Kontakt oplysninger

 

 

 • Alarmcentralen 112.
 • Skoleleder: Randi Hoffmann, 72 36 41 26
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller :72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er af Tina Teglers den 150923

 

Senest opdateret 28-06-2024