Politikker og retningslinjer

Læs her hvilke politikker og retningslinjer der er på Gislinge Skole.

Gislinge Skole ønsker at sikre fokus på, og sammenhæng mellem, elevernes fællesskab og trivsel gennem hele skolelivet. 

Det er veldokumenteret, at et godt fællesskab blandt forældrene giver et godt fællesskab blandt eleverne – et fællesskab, skolen dagligt arbejder på at understøtte og styrke.

Med henblik på at undgå udelukkelse fra fællesskabet, både når det foregår i den almindelige skoledag, til fødselsdage og ved andre sociale og festlige lejligheder, er det skolens forventning, at hele klassen, alle drenge eller alle piger, inviteres.

Sociale arrangementer på Gislinge Skole, med eller uden deltagelse af skolens personale, skal også foregå uden udelukkelse fra fællesskabet. Dette gælder uanset om elevernes forældre har mulighed for at deltage eller er forhindret heri. Skolen henstiller desuden til, at forældrene indgår en løbende og konstruktiv dialog om vigtigheden heraf, tidligst muligt og allerede fra skolestart.

På Gislinge Skole arbejder vi med fokus på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling. Elevens mulighed for udvikling afhænger af et stabilt fremmøde, hvilket sikres gennem højt fokus på elevernes trivsel og tæt dialog mellem skole og hjem, hvor alle omkring eleven reagerer hurtigt på ændret adfærd.

Skolen fører dagligt protokol over elevernes fremmøde i MU Fravær.

Fravær ved sygdom

Skolen orienteres ved første fraværsdag via MU fravær. Er eleven fraværende i mere end fem sammenhængende dage grundet sygdom, orienterer hjemmet klasselæreren vedr. forventet tilbagevenden. Har klasselæreren ikke hørt fra hjemmet, tager klasselæreren kontakt til hjemmet.

Fravær over 10 dage inden for skoleåret

Klasseteamet vender elevens fravær med skolelederen, og der laves aftale om det videre forløb. Ved behov indkaldes til møde mellem skole og hjem med deltagelse af skoleleder. På mødet udarbejdes handleplan for nedbringelse af fraværet.

For sent fremmøde eller eleven går før endt skoledag

Det tilstræbes, at eleverne så vidt mulig ikke møder senere eller skal gå før. Kan dette ikke undgås, giver forældrene skolen en begrundet orientering via MU Fravær.

Oplever skolen, at en elev kommer senere eller går tidligere uden forudgående besked fra forældrene, tager klasseteamet en samtale med eleven for at afdække årsagen, og hjemmet orienteres. Fortsætter fraværet, indkaldes til møde, hvor handleplan for nedbringelse af fraværet aftales.

Fritagelse fra undervisning

Der henstilles til, at ferier holdes på elevfridage. I situationer, hvor det ikke er muligt, orienteres klasseteamet. Ved fritagelse for undervisning i mere end 2 dage behandler skolelederen ansøgningen om ekstraordinær frihed i MU Fravær.

Skolelederens tilladelse til fritagelse for undervisning sker under hensyntagen til elevens øvrige fravær og elevens mulighed for at følge op på de ting, der arbejdes med i klassen under elevens fravær.

Ved fritagelse for undervisning, påhviler ansvaret for manglende undervisning til enhver tid forældrene. Eventuel kompenserende hjemmeundervisning tilrettelægges i samråd med klasseteamet og varetages af forældrene.

Indberetning af fravær

Hvis en elev har et ulovligt skolefravær i det aktuelle skoleår, der overstiger 10%, orienteres forældre og eventuel sagsbehandler herom. Hvis en elev har et ulovligt skolefravær indenfor et kvartal, der overstiger 15%, betegnes fraværet som opmærksomhedskrævende, og Holbæk Kommunes PPR inddrages.

Alle elever får mulighed for at deltage i lejrskole / hyttetur mindst tre gange i løbet af deres skoleforløb. 

Skolebestyrelsen betragter lejrskole som en vigtig del af undervisningen, der har en væsentlig funktion i forhold til: 

 • Klassens trivsel og øvrige sociale liv
 • Et øget kendskab til andre dele af Danmark eller nabolande, herunder sociale, kulturelle og geografiske forskelle og ligheder
 • Øget faglig viden, hvor det faglige indhold kan være på tværs af fag og være starten, midtvejs eller afslutningen af et fagligt forløb, som klassen arbejder med

Skolen tilrettelægger lejrskole / hyttetur på en sådan måde, at:

 • 2. klasse: 1 overnatning
 • 5. klasse: 2 overnatninger
 • 8. klasse: 4 overnatninger

 

Forældrenes tilskud

Der kan indbetales et tilskud til lejrskoler fra forskellige arrangementer og / eller klassekassen.

Klassen skal i denne sammenhæng opfattes som en helhed, hvorved samtlige elever får glæde af tilskuddet. 

Skolen opkræver desuden et beløb pr. barn pr. overnatning til forplejning.

Beløbet udgør aktuelt 75,- pr. barn pr. overnatning.

 

Skolens tilskud

Skolens tilskud til lejrskole / hyttetur udgør følgende:

 • 2. klasse: 3.000,- pr. klasse
 • 5. klasse: 500,- pr. elev og lærer (2 lærere)
 • 8. klasse: 1.000,- pr. elev og lærer (2 lærere)

Skolen er en arbejdsplads for såvel personale som elever og der drikkes derfor ikke alkohol, ryges, tyggetobak/snus eller indtages andre former for rusmidler på skolen.

Ved alle arrangementer i skolens regi, og hvor elever deltager, drikkes der ikke alkohol, ryges, tyggetobak/snus eller indtages andre former for rusmidler. Dette gælder både på selve skolens matrikel, til skolearrangementer- og fester, øvrige arrangementer i skoleregi eller på lejrskoleture.

Skolen anbefaler, at forældrene i de enkelte klasser har en dialog omkring brug af alkohol, rygning, tyggetobak/snus og andre rusmidler til klassearrangementer der afholdes udenfor skoleregi, inden og i forbindelse med, at det bliver relevant.

Rygestopkurser

Skolen er behjælpelig med kontakt til Holbæk Ungdomscenter, der afholder rygestopkurser for unge mellem 13 og 18 år.

Gislinge Skole ønsker at skabe gode muligheder for, at alle børn kan leve det sunde børneliv. Dette gælder i bred forstand, som fysisk og psykisk sundhed, hvor barnet trives med både selvtillid og selvværd.

Vi tror på, at gode vaner der grundlægges i barndommen, tages med ind i voksenlivet. Vi ønsker, hvor det er muligt, at alle børn i skolen sikres en nem adgang til det sunde madvalg.

Derfor vil vi:

 • Anbefale at eleverne medbringer sunde og næringsrige madpakker.
 • Sikre adgang til køb af skolemad via skolebod og / eller kommunale ordninger.
 • Afholde årlige temadage under temaet sundhed, eksempelvis kost, trivsel og lignende.

Sunde spisemiljøer

Vi lægger vægt på at det gode måltid, handler om mere end kost. Det er der, hvor der er god tid til at spise og der er fokus på samvær og fællesskab.

Derfor vil vi sikre:

 • At der er voksne til stede i alle klasser i spisepauser for at sikre god og rolig spisesituation.
 • At de voksne i spisesituationer er nærværende og medvirkende til at sikre en positiv atmosfære, med ro og plads til at spise
 • En let indgang til samarbejde med sundhedsplejersken / sundhedscentret omkring kostvejledning for alle børn.
 • At alle voksne vil være forbilleder i det de siger og gør i arbejdstiden, både i forhold til kost, motion og trivsel.

Fysisk og mental sundhed

Trivsel og livskvalitet er afgørende for børnenes mentale sundhed og mulighed for at håndtere dagligdagens udfordringer. Det er veldokumenteret, at der er en entydig positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns evne til at modtage læring.

Derfor vil vi sikre:

 • At alle børn er fysisk aktive hver dag i skolen mindst 30 minutter.
 • At der etableres legepatruljer eller lignende.
 • At alle børn er del af en planlagt fysisk aktivitet hver dag.

Gislinge Skole ønsker at tilsikre, at eleverne modtager faglig og velkvalificeret undervisning i alle lektioner samt sikre gennemskuelighed.

Prioritering af vikardækning

Som udgangspunkt vikardækkes alle timer, der ikke dækkes af klassens faste lærerstab. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, vil vikardækningen ske ud fra følgende prioritering:

 • 0. - 3. årgang vikardækkes altid. Der vil således til enhver tid vil være mindst én voksen i klassen.
 • 4. - 6. årgang vikardækkes i videst mulig udstrækning, dog kan eleverne arbejde under opsyn fra anden lærer eller pædagog i kortere perioder, hen over 1-2 lektioner.
 • 7. - 9. årgang vikardækkes i videst mulig udstrækning, dog kan eleverne arbejde under opsyn fra anden lærer eller pædagog, hen over 1-2 lektioner. Elever i 7. - 9. klasse kan undtagelsesvis gives fri, hvis der ikke kan tilbydes relevant undervisning. I sådanne tilfælde skal forældre altid orienteres via Aula.
 • 9. årgang vil, som afgangsklasse, blive prioriteret før 7. og 8. årgang.

Ved længerevarende fravær tilstræbes det, at klassen tilknyttes en fast vikar.

Gislinge skole skal være trygt og rart sted at gå i skole og arbejde, og derfor har skolen nul-tolerance over for mobning og udstødelse fra fællesskabet.

For at undgå mobning og udstødelse fra fællesskabet er det vigtigt at opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

Skolen har valgt at bruge værktøjet kaldet PAF (Power, Attitude & Focus), hvor lærer, pædagoger og vikarer løbende uddannes og efteruddannes i brugen af PAF.

PAF integreres i alle klasser og introduceres allerede i 0. klasse. PAF følger klassen til og med 9. klasse, og vil være det faste punkt/time/tidspunkt hver uge, hvor klassen er samlet og/eller i små grupper arbejder med PAF.

Værktøjet og processerne bliver dermed genkendeligt for både børn og voksne ift. at skabe vedvarende trivsel, fællesskab og et åndehul, hvor klassen sammen kan vende stort og småt hele vejen op gennem folkeskolen.

Det er vigtigt, at alle lærer, pædagoger og vikarer anvender det samme værktøj, så alle kan supplere hinanden, og eleverne oplever genkendelsens glæde i samarbejdet og sparringen.

Intet værktøj kan stå alene uden løbende evalueringer og justeringer. Det er derfor vigtigt, at klassen sammen med deres faste PAF team evaluerer og justerer PAF forløb, indhold og udformning ift. hvor klassen, deres trivsel og fællesskab er på vej hen.

Brugen af PAF og klassernes løbende evalueringer vil også være et fast punkt på skolebestyrelsens agenda for at sikre anvendelse og udbytte af værktøjet, og dermed opnå:

 • Bedre trivsel og tryghed blandt eleverne i klassen
 • Effektiv håndtering af konflikter og mobning
 • Større arbejdsglæde blandt medarbejder

Link til PAF Academy: PAF i skolen · Bedre trivsel og tryghed for alle elever i klassen (paf-academy.com)

Gislinge Skole ønsker, at idræt, motion og bevægelse skal bidrage til en varieret skoledag.

Gislinge Skole sørger for, at alle elever introduceres til et bredt udvalg af idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Idræt er eksamensfag, hvorfor det er vigtigt, at elever deltager i undervisningen.

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, og den understøtter eleverne i at få gode vaner i personlig hygiejne. Det er også værdifuldt, at eleverne understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.

Forventningen er, at forældrene:

 • Bakker op om skolens arbejde med idræt, motion og bevægelse.
 • Anerkender deres rolle og ansvar for, at deres børn deltager i undervisningen.
 • Sikrer at eleverne i de mindre klasser medbringer idrætstøj, håndklæde med videre, så eleven kan deltage i idræt og det obligatoriske bad efter idræt.

Forventningen er, at eleverne:

 • I de større klasser medbringer idrætstøj, håndklæde med videre, så eleven kan deltage i idræt og det obligatoriske bad efter idræt.
 • Deltager aktivt i og bidrager positivt til idræt, motion og bevægelse.
 • Går i bad efter idrætsundervisningen.

Skolen er ansvarlig for følgende:

 • Sikrer anstændige og hygiejniske badefaciliteter.
 • Sørger for tilsyn under badning.
 • Underviser i emnerne: Personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur. Kan eventuelt være et tværfagligt samarbejde og/eller et samarbejde med sundhedsplejersken.

Fritagelse fra idræt

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages fra idræt. Fritagelse fra idræt håndteres i henhold til ’Princip for fravær’.

Ved længere tids fravær kan skolen kræve en lægeattest. Ifølge almindelig kommunal praksis vil udgifterne til lægeattest blive betalt af skolen.

Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelsen ved at angive årsag og varighed.

Fritagelsen fra idræt betyder, at eleven, i den udstrækning den helbredsmæssige bevæggrund tillader det, skal være til stede i undervisningen, da der er tale om eksamensfag. Det vil sige, at eleven medbringer idrætstøj, hvorefter læreren finder øvelser og beskæftigelse, som er relevant og uden risiko i forhold til den helbredsmæssige årsag.

For at sikre, at eleven opnår et fagligt udbytte, kan eleven blandt andet fungere som observatør og inddrages i det omfang, det i øvrigt er muligt. For eksempel som medhjælper, dommer eller lignende.

Fodvorter

Elever med fodvorter kan deltage i idræt, hvis fodvorterne er under behandling.

Menstruation

Nogle piger kan i menstruationsperioden have brug for mere tid og højere grad af privatliv i forbindelse med bad efter idræt. I disse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at idrætslæreren laver aftaler med pigerne om, hvordan badet klares, så det ikke hæmmer pigernes generelle deltagelse i idræt, og bliver en begrænsende faktor.

Med udgangspunkt i folkeskolelovens §36 samt Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt, kan elever indskrives på Gislinge Skole under hensyntagen til klassens trivsel og fællesskabets oplevelse af stabilitet.

Gislinge Skole vil, i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner, tablets, computere og wearables ses som naturlige elementer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende digital kultur, hvor vi ser positivt på tilgangen til brugen heraf og de muligheder, disse giver.

Enhederne må ikke være et forstyrrende element i undervisningen. Ligeledes må de ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling, idet vi dog ikke underkender deres sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

 

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner, tablets, computere og wearables, gælder det for Gislinge Skole, at:

 • Vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende kultur ved, at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen
 • Enheder kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen
 • Vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik etc.

 

Principper for anvendelsen af mobiltelefoner, computere og wearables

0. til 3. klasse

Brug af mobiltelefoner, tablets, computere er ikke tilladt i skoletiden – dette gælder både timer, frikvarterer og i SFO. Hvis en elev har et særligt behov for at medbringe en sådan enhed, skal den være slukket og afleveres ved skoledagens begyndelse, og udleveres igen ved dagens afslutning. Wearbles kan anvendes i den udstrækning at ”smarte funktioner” er deaktiveret.

I SFO ligger mobiltelefoner, tablets, computere slukket i tasken.

I særlige tilfælde må eleverne besvare sms og opkald sammen med en voksen.

 

4. til 6. klasse

Brug af mobiltelefoner, tablets, computere er ikke tilladt i timerne eller frikvartererne. Hver klasse har en kasse til mobiltelefoner. Enheden afleveres slukket ved skoledagens begyndelse, og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Wearbles kan anvendes i den udstrækning at ”smarte funktioner” er deaktiveret.

Enhederne kan eventuelt tages i brug i undervisningen, hvor læreren vurderer det formålstjenligt.

I klub-tiden ligger mobiltelefoner, tablets og computere som udgangspunkt slukket i tasken, medmindre der, efter aftale med personalet, lavet aftale omkring fælles spil eller lignende.

 

7. til 9. klasse

Eleverne har rådighed over deres mobiltelefoner, tablets, computere og wearables, medmindre forældregruppen i den enkelte klasse beslutter anderledes.

I det omfang enheden er tiltænkt anvendt i undervisningen, er eleven ansvarlig for at:

 • Enheden er opladet ved starten af hver skoledag.
 • Enheden pakkes ned i tasken i frikvartererne.
 • Enheden er velfungerende og anvendelig.
 • Oplader er medbragt.

Vi forventer, at eleven har fokus på undervisningen. Vi ved, at elevernes læring påvirkes negativt, når de er optaget af andet end undervisning. Elevernes brug af mobiltelefoner, tablets, computere og wearables skal derfor kun ske, når det er relevant, og man må således kun besøge undervisningsrelevante hjemmesider. Læreren styrer på baggrund af målene for timen, hvornår computeren skal bruges i undervisningen. Computeren skal ved timens start være slukket.

 

Ansvar

Medbragte enheder tilhører ikke skolen og er derfor ikke omfattet af skolens forsikring. Skader af enhver art på mobiltelefoner, tablets, computere og wearables er således skolen uvedkommende, uanset om skaden sker i hjemmet eller på skolen.

Hvor en elev er skyld i en skade på en anden elevs computer, er dette ligeledes skolen uvedkommende. I situationer hvor ejer og / eller skadevolder har tegnet en Familieforsikring / Indboforsikring, opfordres parterne til at melde skaden hertil. Som udgangspunkt gælder det, at Indbo går forud for Ansvar, hvorfor det er et bærende princip, at ansvaret for udbedring af en skade påhviler ejer (eller dennes forsikring), uagtet at skaden er forvoldt af 3. part.  

 

Hvis principperne brydes

Hvis principperne ikke overholdes, inddrages mobiltelefon/smartwatch/computer med besked om, at den kan hentes på kontoret eller hos læreren, når skoledagen er slut. Ved gentagende brud på ovenstående kontaktes hjemmet.

En elevs u-etiske brug af mobiltelefonen eller digitale medier meddeles hjemmet af ledelsen.

 

Etiske regler for brug af mobiltelefoner og digitale medier på Gislinge Skole

Specielt til børnene:

 • Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon både i skoletiden og udenfor skoletiden.
 • Brug ikke nedsættende/ diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre.
 • Send ikke trusler til andre - det er strafbart, og det er mobning.
 • Lad dig ikke fotografere / optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal bruges til.
 • En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
 • Billeder med personer på må ikke lægges på internettet, medmindre personerne (eller personens forældre, hvis denne er under 15 år) har givet skriftlig tilladelse hertil.
 • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter.
 • Kontakt en voksen på skolen, hvis der er brug for det.
 • Ring ikke til din mor eller far – udfordringer løser vi i skolen.
 • Dine koder er personlige. Del dem ikke med andre!
 • Det forbudt at bruge en andens mobiltelefon eller computer uden samtykke.

Specielt til forældrene:

Det er vigtigt, at man som forældre overvejer, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole. Vores anbefaling er, at en mobiltelefon primært skal være en hjælp i forhold til transport til og fra skole, hvilket også er retningsgivende for, hvornår barnet har brug for en mobiltelefon – nemlig når barnet skal til at klare skolevejen alene.

Som forældre er det yderste sjældent, I har behov for at ringe til jeres børn i skoletiden. Vi mener også, at børnene har det bedst med, at dagens aftaler er på plads, inden de kommer i skole.

Vi er klar over, at der ligger et stort pres på forældrene med hensyn til indkøb af mobiltelefon. Derfor er forældresamarbejdet i klassen en stor hjælp. I nogle klasser har forældrene lavet aftaler indbyrdes for at udskyde tidspunktet for, hvornår det er nødvendigt at have den ekstra udgift mobiltelefonen er.

Hvis dit barn ringer til dig i skoletiden om en konflikt, hjælper du bedst ved at opfordre barnet til at tage kontakt til en voksen på skolen.

Gislinge Skole ønsker at skabe en sund og sikker skole for alle skolens elever.

Det er derfor ikke tilladt at forlade skolens område i skole-, SFO- og Klubtiden med mindre, der er
givet særlig tilladelse hertil af skolens personale og / eller ledelse.

Senest opdateret 28-06-2024