Spring til indhold

Politikker og retningslinjer

Læs her hvilke politikker og retningslinjer der er på Gislinge Skole.

Princip for fødselsdage og sociale arrangementerGislinge Skole ønsker at sikre fokus på, og sammenhæng mellem, elevernes fællesskab og trivsel gennem hele skolelivet. 

Det er veldokumenteret, at et godt fællesskab blandt forældrene giver et godt fællesskab blandt eleverne – et fællesskab, skolen dagligt arbejder på at understøtte og styrke.

Med henblik på at undgå udelukkelse fra fællesskabet, både når det foregår i den almindelige skoledag, til fødselsdage og ved andre sociale og festlige lejligheder, er det skolens forventning, at hele klassen, alle drenge eller alle piger, inviteres.

Skolen henstiller desuden til, at forældrene indgår en løbende og konstruktiv dialog om vigtigheden heraf, tidligst muligt og allerede fra skolestart.

Princip for håndtering af elevfraværPå Gislinge Skole arbejder vi med fokus på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling. Elevens mulighed for udvikling afhænger af et stabilt fremmøde, hvilket sikres gennem højt fokus på elevernes trivsel og tæt dialog mellem skole og hjem, hvor alle omkring eleven reagerer hurtigt på ændret adfærd.

Skolen fører dagligt protokol over elevernes fremmøde i MU Fravær.

Fravær ved sygdom

Skolen orienteres ved første fraværsdag via MU fravær. Er eleven fraværende i mere end fem sammenhængende dage grundet sygdom, orienterer hjemmet klasselæreren vedr. forventet tilbagevenden. Har klasselæreren ikke hørt fra hjemmet, tager klasselæreren kontakt til hjemmet.

Fravær over 10 dage inden for skoleåret

Klasseteamet vender elevens fravær med skolelederen, og der laves aftale om det videre forløb. Ved behov indkaldes til møde mellem skole og hjem med deltagelse af skoleleder. På mødet udarbejdes handleplan for nedbringelse af fraværet.

For sent fremmøde eller eleven går før endt skoledag

Det tilstræbes, at eleverne så vidt mulig ikke møder senere eller skal gå før. Kan dette ikke undgås, giver forældrene skolen en begrundet orientering via MU Fravær.

Oplever skolen, at en elev kommer senere eller går tidligere uden forudgående besked fra forældrene, tager klasseteamet en samtale med eleven for at afdække årsagen, og hjemmet orienteres. Fortsætter fraværet, indkaldes til møde, hvor handleplan for nedbringelse af fraværet aftales.

Fritagelse fra undervisning

Der henstilles til, at ferier holdes på elevfridage. I situationer, hvor det ikke er muligt, orienteres klasseteamet. Ved fritagelse for undervisning i mere end 2 dage behandler skolelederen ansøgningen om ekstraordinær frihed i MU Fravær.

Skolelederens tilladelse til fritagelse for undervisning sker under hensyntagen til elevens øvrige fravær og elevens mulighed for at følge op på de ting, der arbejdes med i klassen under elevens fravær.

Ved fritagelse for undervisning, påhviler ansvaret for manglende undervisning til enhver tid forældrene. Eventuel kompenserende hjemmeundervisning tilrettelægges i samråd med klasseteamet og varetages af forældrene.

Indberetning af fravær

Hvis en elev har et ulovligt skolefravær i det aktuelle skoleår, der overstiger 10%, orienteres forældre og eventuel sagsbehandler herom. Hvis en elev har et ulovligt skolefravær indenfor et kvartal, der overstiger 15%, betegnes fraværet som opmærksomhedskrævende, og Holbæk Kommunes PPR inddrages.

Princip for lejrskole og hytteturAlle elever får mulighed for at deltage i lejrskole / hyttetur mindst tre gange i løbet af deres skoleforløb. 

Skolebestyrelsen betragter lejrskole som en vigtig del af undervisningen, der har en væsentlig funktion i forhold til: 

 • Klassens trivsel og øvrige sociale liv
 • Et øget kendskab til andre dele af Danmark eller nabolande, herunder sociale, kulturelle og geografiske forskelle og ligheder
 • Øget faglig viden, hvor det faglige indhold kan være på tværs af fag og være starten, midtvejs eller afslutningen af et fagligt forløb, som klassen arbejder med

Skolen tilrettelægger lejrskole / hyttetur på en sådan måde, at:

 • 2. klasse: 1 overnatning
 • 5. klasse: 2 overnatninger
 • 8. klasse: 4 overnatninger

 

Forældrenes tilskud

Der kan indbetales et tilskud til lejrskoler fra forskellige arrangementer og / eller klassekassen.

Klassen skal i denne sammenhæng opfattes som en helhed, hvorved samtlige elever får glæde af tilskuddet. 

Skolen opkræver desuden et beløb pr. barn pr. overnatning til forplejning.

Beløbet udgør aktuelt 75,- pr. barn pr. overnatning.

 

Skolens tilskud

Skolens tilskud til lejrskole / hyttetur udgør følgende:

 • 2. klasse: 3.000,- pr. klasse
 • 5. klasse: 500,- pr. elev og lærer (2 lærere)
 • 8. klasse: 1.000,- pr. elev og lærer (2 lærere)

 

 

Princip for rusmidlerSkolen er en arbejdsplads for såvel personale som elever og der drikkes derfor ikke alkohol, ryges, tyggetobak/snus eller indtages andre former for rusmidler på skolen.

Ved alle arrangementer i skolens regi, og hvor elever deltager, drikkes der ikke alkohol, ryges, tyggetobak/snus eller indtages andre former for rusmidler. Dette gælder både på selve skolens matrikel, til skolearrangementer- og fester, øvrige arrangementer i skoleregi eller på lejrskoleture.

Skolen anbefaler, at forældrene i de enkelte klasser har en dialog omkring brug af alkohol, rygning, tyggetobak/snus og andre rusmidler til klassearrangementer der afholdes udenfor skoleregi, inden og i forbindelse med, at det bliver relevant.

Rygestopkurser

Skolen er behjælpelig med kontakt til Holbæk Ungdomscenter, der afholder rygestopkurser for unge mellem 13 og 18 år.

Princip for sundhedGislinge Skole ønsker at skabe gode muligheder for, at alle børn kan leve det sunde børneliv. Dette gælder i bred forstand, som fysisk og psykisk sundhed, hvor barnet trives med både selvtillid og selvværd.

Vi tror på, at gode vaner der grundlægges i barndommen, tages med ind i voksenlivet. Vi ønsker, hvor det er muligt, at alle børn i skolen sikres en nem adgang til det sunde madvalg.

Derfor vil vi:

 • Anbefale at eleverne medbringer sunde og næringsrige madpakker.
 • Sikre adgang til køb af skolemad via skolebod og / eller kommunale ordninger.
 • Afholde årlige temadage under temaet sundhed, eksempelvis kost, trivsel og lignende.

Sunde spisemiljøer

Vi lægger vægt på at det gode måltid, handler om mere end kost. Det er der, hvor der er god tid til at spise og der er fokus på samvær og fællesskab.

Derfor vil vi sikre:

 • At der er voksne til stede i alle klasser i spisepauser for at sikre god og rolig spisesituation.
 • At de voksne i spisesituationer er nærværende og medvirkende til at sikre en positiv atmosfære, med ro og plads til at spise
 • En let indgang til samarbejde med svundhedsplejersken / sundhedscentret omkring kostvejledning for alle børn.
 • At alle voksne vil være forbilleder i det de siger og gør i arbejdstiden, både i forhold til kost, motion og trivsel.

Fysisk og mental sundhed

Trivsel og livskvalitet er afgørende for børnenes mentale sundhed og mulighed for at håndtere dagligdagens udfordringer. Det er veldokumenteret, at der er en entydig positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns evne til at modtage læring.

Derfor vil vi sikre:

 • At alle børn er fysisk aktive hver dag i skolen mindst 30 minutter.
 • At der etableres legepatruljer eller lignende.
 • At alle børn er del af en planlagt fysisk aktivitet hver dag.

Princip for vikardækningGislinge Skole ønsker at tilsikre, at eleverne modtager faglig og velkvalificeret undervisning i alle lektioner samt sikre gennemskuelighed.

Prioritering af vikardækning

Som udgangspunkt vikardækkes alle timer, der ikke dækkes af klassens faste lærerstab. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, vil vikardækningen ske ud fra følgende prioritering:

 • - 3. årgang vikardækkes altid. Der vil således til enhver tid vil være mindst én voksen i klassen.
 • - 6. årgang vikardækkes i videst mulig udstrækning, dog kan eleverne arbejde under opsyn fra anden lærer eller pædagog i kortere perioder, hen over 1-2 lektioner.
 • - 9. årgang vikardækkes i videst mulig udstrækning, dog kan eleverne arbejde under opsyn fra anden lærer eller pædagog, hen over 1-2 lektioner. Elever i 7. - 9. klasse kan undtagelsesvis gives fri, hvis der ikke kan tilbydes relevant undervisning. I sådanne tilfælde skal forældre altid orienteres via Aula.
 • årgang vil, som afgangsklasse, blive prioriteret før 7. og 8. årgang.

Ved længerevarende fravær tilstræbes det, at klassen tilknyttes en fast vikar.

Princip for antimobningGislinge skole skal være trygt og rart sted at gå i skole og arbejde, og derfor har skolen nul-tolerance over for mobning og udstødelse fra fællesskabet.

For at undgå mobning og udstødelse fra fællesskabet er det vigtigt at opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

Skolen har valgt at bruge værktøjet kaldet PAF (Power, Attitude & Focus), hvor lærer, pædagoger og vikarer løbende uddannes og efteruddannes i brugen af PAF.

PAF integreres i alle klasser og introduceres allerede i 0. klasse. PAF følger klassen til og med 9. klasse, og vil være det faste punkt/time/tidspunkt hver uge, hvor klassen er samlet og/eller i små grupper arbejder med PAF.

Værktøjet og processerne bliver dermed genkendeligt for både børn og voksne ift. at skabe vedvarende trivsel, fællesskab og et åndehul, hvor klassen sammen kan vende stort og småt hele vejen op gennem folkeskolen.

Det er vigtigt, at alle lærer, pædagoger og vikarer anvender det samme værktøj, så alle kan supplere hinanden, og eleverne oplever genkendelsens glæde i samarbejdet og sparringen.

Intet værktøj kan stå alene uden løbende evalueringer og justeringer. Det er derfor vigtigt, at klassen sammen med deres faste PAF team evaluerer og justerer PAF forløb, indhold og udformning ift. hvor klassen, deres trivsel og fællesskab er på vej hen.

Brugen af PAF og klassernes løbende evalueringer vil også være et fast punkt på skolebestyrelsens agenda for at sikre anvendelse og udbytte af værktøjet, og dermed opnå:

 • Bedre trivsel og tryghed blandt eleverne i klassen
 • Effektiv håndtering af konflikter og mobning
 • Større arbejdsglæde blandt medarbejder

Link til PAF Academy: PAF i skolen · Bedre trivsel og tryghed for alle elever i klassen (paf-academy.com)

Princip for idræt og badning i forbindelse med idrætGislinge Skole ønsker, at idræt, motion og bevægelse skal bidrage til en varieret skoledag.

Gislinge Skole sørger for, at alle elever introduceres til et bredt udvalg af idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Idræt er eksamensfag, hvorfor det er vigtigt, at elever deltager i undervisningen.

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, og den understøtter eleverne i at få gode vaner i personlig hygiejne. Det er også værdifuldt, at eleverne understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.

Forventningen er, at forældrene:

 • Bakker op om skolens arbejde med idræt, motion og bevægelse.
 • Anerkender deres rolle og ansvar for, at deres børn deltager i undervisningen.
 • Sikrer at eleverne i de mindre klasser medbringer idrætstøj, håndklæde med videre, så eleven kan deltage i idræt og det obligatoriske bad efter idræt.

Forventningen er, at eleverne:

 • I de større klasser medbringer idrætstøj, håndklæde med videre, så eleven kan deltage i idræt og det obligatoriske bad efter idræt.
 • Deltager aktivt i og bidrager positivt til idræt, motion og bevægelse.
 • Går i bad efter idrætsundervisningen.

Skolen er ansvarlig for følgende:

 • Sikrer anstændige og hygiejniske badefaciliteter.
 • Sørger for tilsyn under badning.
 • Underviser i emnerne: Personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur. Kan eventuelt være et tværfagligt samarbejde og/eller et samarbejde med sundhedsplejersken.

Fritagelse fra idræt

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages fra idræt. Fritagelse fra idræt håndteres i henhold til ’Princip for fravær’.

Ved længere tids fravær kan skolen kræve en lægeattest. Ifølge almindelig kommunal praksis vil udgifterne til lægeattest blive betalt af skolen.

Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelsen ved at angive årsag og varighed.

Fritagelsen fra idræt betyder, at eleven, i den udstrækning den helbredsmæssige bevæggrund tillader det, skal være til stede i undervisningen, da der er tale om eksamensfag. Det vil sige, at eleven medbringer idrætstøj, hvorefter læreren finder øvelser og beskæftigelse, som er relevant og uden risiko i forhold til den helbredsmæssige årsag.

For at sikre, at eleven opnår et fagligt udbytte, kan eleven blandt andet fungere som observatør og inddrages i det omfang, det i øvrigt er muligt. For eksempel som medhjælper, dommer eller lignende.

Fodvorter

Elever med fodvorter kan deltage i idræt, hvis fodvorterne er under behandling.

Menstruation

Nogle piger kan i menstruationsperioden have brug for mere tid og højere grad af privatliv i forbindelse med bad efter idræt. I disse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at idrætslæreren laver aftaler med pigerne om, hvordan badet klares, så det ikke hæmmer pigernes generelle deltagelse i idræt, og bliver en begrænsende faktor.

Princip for indskrivningMed udgangspunkt i folkeskolelovens §36 samt Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt, kan elever indskrives på Gislinge Skole under hensyntagen til klassens trivsel og fællesskabets oplevelse af stabilitet.Feedback

Sidst opdateret

17.01.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Grevy Liljegren